เจี๊ยะฉ่าย - ถือศีลกินผัก @ Phuket Town

Vegetarian Festival @ Phuket Town
8-16 October 2010

กำหนดการอย่างย่ออ๊าม (ศาลเจ้า) บางเหนียว
7 ตุลาคม 2553
พิธี "ป้างกุ้น" (ปล่อยขุนทหารออกรักษาปริมณฑลงาน)
ยกเสาโกเต้ง (เสาตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง)
อัญเชิญ "หยกอ๋องซ่งเต่" และ "กิ้วอ๋องไต่เต่"

8 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยอี๊ด - งานกินผักวันแรก

9 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยยี่ - งานกินผักวันที่สอง

10 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยซ่า - งานกินผักวันที่สาม
พิธี "โข้กุ้น" (เลี้ยงขุนทหาร)

11 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยสี่ - งานกินผักวันที่สี่
พิธี "ป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว" (เซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ)

12 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่วหง่อ - งานกินผักวันที่ห้า
พิธี "โข้กุ้น"
พิธี "ป้ายชิดแช้" (บวงสรวงดาวพระเคราห์ทั้งเจ็ด)

13 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยลัก - งานกินผักวันที่หก
พิธี "อิ้วเก้ง" (แห่พระรอบเมือง)
พิธี "โข้กุ้น"

14 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยชี๊ด - งานกินผักวันที่เจ็ด
พิธี "โข้กุ้น"

15 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยโป๊ย - งานกินผักวันที่แปด
พิธี "โข้กุ้น"
พิธี "โก้ยโห้ย" (ลุยไฟ)

16 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยเก้า - งานกินผักวันที่เก้า (วันสุดท้าย)
พิธี "โข้กุ้น"
พิธี "โก้ยห่าน" (สะเดาะเคราะห์)
พิธีไหว้ "หยกอ๋องซ่งเต่"
ส่ิง "หยกอ๋องไต่เต่"

17 ตุลาคม 2553 เก้าโง้ย โช่ยจั๊บ
พิธี "โข้กุ้น"
ลงเสาโกเต้ง
พิธี "สิ้วกุ้น" (เรียกขุนทหารกลับเข้าประจำกรมกอง)

No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>